top of page

חזרה לפרויקטים

בית הספר אבו-תור
שלב תכנון:
היתר, לקראת מכרז
שטח הפרויקט:
4,700 מ"ר

בית ספר יסודי 24 כתות. בשלב החקירה המוקדמת זיהינו שפוטנציאל הבינוי במגרש מאפשר תוספת שבינוי משמעותית מעבר לפרוגרמה הבסיסית: בית ספר תיכון בן 12 כתות  וזאת מבלי לצמצם שטחי חצר ומגרשי המשחקים הנדרשים. לשם כך תוכנן המבנה המנצל את הפרשי הגובה באתר ובו חצר משחקים רחב ידיים על גג המבנה. המבנה מאופיין בחללים משותפים פתוחים ומקושרים בצורות שונות זה לזה ובכך מעודד אינטראקציות חברתיות רבות. ספריית בית הספר משמשת גם את השכונה הקרובה והיא פרוסה כדופן רחוב בנויה.

המזמין:
חב' מוריה לפיתוח ירושלים בע"מ

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page