top of page

חזרה לפרויקטים

ישיבת יעד מרדכי
הושלם ב:
2015
המזמין:
עמותת יעד מרדכי, צרפת
שטח המבנה:
13,000 מ"ר 

ישיבה על-תיכונית ובית מדרש בית-שמש.מרכז לימודי הכולל בית מדרש ל-1000 בחורים, חדרי לימוד, מטבח וחדר אוכל, פנימייה ל-1000 מיטות, בית כנסת, אולם שמחות ומקווה. הפרויקט מתוכנן להבנות בשלבים המחייבים התאמה מלאה בגדילה בין שימושי המבנה השונים,  תוך שהוא יראה ויתפקד כמכלול מושלם בכל שלב ושלב. הפתרון האדריכלי יוצר קמפוס של מבנים בעלי זיקה הדדית סביב חצר מרכזית גדולה . התכנון כלל את תכנון הנוף במלואו.

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page