top of page

חזרה לפרויקטים

בית הספר ג'בל מוכבר
שלב תכנון:
בקשת היתר
שטח הפרויקט:
2560 מ"ר 

בית ספר יסודי לבנים, 12 כתות. המבנה ממוקם במגרש שכל שטחו הוא 3102 מ"ר ובו שתי דרכים שהפרש הגובה ביניהן הוא 17 מטר. המבנה פרוש בין שני המפלסים ומחבר את חצר ביה"ס שעל פני הקרקע  עם מגרש הכדורסל התקני שעל הגג, באמצעות מדרגות ומעלית אשר לאורכם פרוסות כל הפעילויות בבית הספר: הכניסה, הספרייה, ההנהלה, כתות הלימוד וכו'. על אף התכסית הגדולה, הפרויקט אינו חסר שטחים פתוחים בזכות התכנון הקומפקטי והמוקפד. הספרייה ומגרש הכדורסל נגישים לציבור הכללי ומתוחמים בשעות הפעילות של בית הספר.

המזמין:
מנח"י, עיריית ירושלים

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page