top of page

חזרה לפרויקטים

תכנית אב הר אדר
הושלם ב:
2002
המזמין:
מ. מקומית הר אדר
שטח המבנה:
150 דונם

הר אדר – תכנית אב למרכז הישוב, תכנית בינוי ונוף ל-150 דונם וכ- 30,000 מ"ר בנוי. התכנית נבעה מן הצורך ליצור מרחב ציבורי המזמין אינטראקציות חברתיות ביישוב בו התנועה הרגלית היא מינימלית, ובכך ליצור מרכז כפרי תוסס וחי. התכנית היוותה רקע למחשבה לתכנית שהבשילה מאוחר יותר לכדי תכנית סטטוטורית.

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page