top of page

חזרה לפרויקטים

בניין ג'נרי קרית הממשלה
הושלם ב:
2001
המזמין:
דניה סיבוס ומנרב עבור משרד האוצר והחשב הכללי
שטח המבנה:
50,000 מ"ר

בנין משרדי ממשלה בקריית הלאום למשרד התיירות, משרד התמ"ס ומשרדים נוספים - הפרויקט נעשה במסגרת מכרז תכנון ביצוע וכלל שינוי תכנית מתאר מקומית במסגרת תקופת הבניה, עבודה במסגרת מערכתית מורכבת, אישור גורמי ממשלה שונים לרבות משתמשי קצה, עמידה בדרישות תקציב, לוח זמנים קצר במיוחד. הנושאים הבולטים בתכנון היו: מערך משרדים גמיש המאפשר גידול וצמצום של משרדים תוך שמירה על עצמאותו ותיחומו של כל משרד, בניה טרומית מהירה בבניית אבן אופיינית לירושלים ולבניה ידנית מסורתית. התכנון כלל את תכנון הנוף במלואו. 

לפרויקט הבא

לפרויקט הקודם

bottom of page